Положення про бібліотеку

Нормативно –правова база бібліотеки

 Типове положення

про бібліотеку вищого навчального закладу І-ІІрівня акредитації ВСПКоломийський політехнічний коледж НУ «Львівська політехніка»

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу.

1.2. Бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про освіту“, Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління  навчальними закладами України.

2. Завдання бібліотеки

2.1. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчального закладу та інформаційних потреб читачів.

2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів та співробітників навчального закладу.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2.4. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних так і нових носіїв інформації.

2.6. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.7.Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.

  1. 8. Координація діяльності бібліотеки з структурними підрозділами та громадськими організаціями в навчального закладу. Співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств.

3. Зміст роботи

 3.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.

3.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування читачів.

3.1.2. Безкоштовно забезпечує читацький контингент  навчального закладу бібліотечними послугами.

3.1.3. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів студентів навчального закладу. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.1.5. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення читачів .

3.2. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень.

3.2.1. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації їх використання.

3.2.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію .

3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек, традиційних і сучасних машинних носіїв інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.4. Веде роботу по пропаганді та розкриттю бібліотечних фондів.

3.4.1. Спільно з громадськими організаціями та викладачами навчального закладу проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, інші масові заходи.

3.5. Веде господарсько-економічну діяльність, спрямовану на покращення умов праці читачів та співробітників бібліотеки на основі даних повноважень.

  1. 6. Проводить методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) по удосконаленню всіх напрямків діяльності бібліотеки.
  2. 7. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки. Організовує навчання фахівців бібліотеки роботі з комп’ютерною технікою в автоматизованих системах.

4. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Керівництво бібліотекою здійснює завідуючий бібліотекою, який підпорядкований директору навчального закладу.

4.2. Завідуючий бібліотекою повністю відповідає за роботу бібліотеки.

4.3. Витрати на утримання бібліотеки передбачаються загальною схемою навчального закладу.

4.4. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом директора.

4.5. Керівництво  навчального закладу забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп’ютерною технікою і технічними засобами, обладнанням і устаткуванням.

  1. 6. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.
  2. 7. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються положеннями про них і Правилами користування бібліотекою.
  3. 8. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі типового положення і затверджуються директором навчального закладу.
  4. 9. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються директором навчального закладу.

4.10. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.

4.11. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності в рішенні основних питань, інформування співробітників про діяльність і можливості бібліотеки створюються громадські ради – бібліотечна та методична.

4.12. Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.

5. Бібліотека має право

5.1. Представляти навчальний заклад в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

5.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи коледжу. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.